Preinscripció i matrícula BATXILLERAT 2019/2020
Us informem que entre el 14 i el 21 de maig de 2019 estarà obert el periode de preinscripció pels estudis de Batxillerat.

La publicació de la llista amb el barem provisional es farà el 4 de juny de 2019 i la publicació de la llista definitiva amb el barem definitiu es farà el 17 de juny de 2019. La llista d'admessos es publicarà el 8 de juliol i la MATRICULACIÓ, que s'haurà de confirmar en el centre triat en primera opció, es portarà a terme entre els dies 9 i 15 de juliol de 2019.

Els alumnes amb matèries pendents a setembre hauran de confirmar la seva plaça entre el 9 i el 15 de juliol de 2019 i formalitzaran la matrícula entre el 6 i el 10 de setembre de 2019.


En el següent enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ trobareu tota la documentació, normativa i criteris de prioritat que s'han de tenir en compte en el moment de formalitzar les preinscripcions. Adjunt també trobareu tota la normativa oficial que regeix els procés de preinscripció per cursar Batxillerat.

Els alumnes que decideixin cursar Batxillerat a l'Institut Pla de les Moreres i ja estiguin cursant 4tESO al nostre centre NO CALDRÀ QUE FACIN CAP SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, només caldrà que ens entreguin el full de confirmació de plaça conjuntament amb les autoritzacions d'ús d'imatge, ús de recursos digitals, els informes de salut i el justificant de pagament de les taxes de material i AMPA.

Els alumnes que decideixin canviar de centre per cursar estudis postobligatoris hauran de fer obligatòriament la sol·licitud de preinscripció per via telemàtica tal i com expliquen a continuació. 

NOVETAT EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2019/2020

Les preinscripcions a estudis postobligatoris es faran exclusivament de forma telemàtica (sol·licitud electrònica o amb suport informàtic) des del següent enllaç: PREINSCRIPCIONS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

La preinscripció per cursar estudis de Batxillerat, pel curs 2019/2020, si és fa mitjançant SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:
  • Implica la identificació de l'alumne/a i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica (mitjançant DNIe o bé un certificat digital expedit per qualsevol entitat certificadora).
  • No cal presentar cap document d'identificació al centre perquè la sol·licitud es considera presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
Acreditació de criteris
  • Proximitat al domicili de l'alumne/a: les dades s'obtindran electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants.
  • Discapacitat, i família nombrosa o monoparental: s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Atenent al fet que la majoria de les famílies encara no estan adaptades a la nova administració electrònica des del centre els proposem que:
  1. Procedeixin a activar els seus DNIe. Aquesta operació consisteix en assignar un codi de 8 dígits al seu Document Nacional d'Identitat acudint a qualsevol oficina del Cos Nacional de Policia sense hora ni cita prèvia. Tenen a disposició del públic un aparell que permet fer aquesta operació de forma ràpida.
  2. El centre disposarà ordinadors i lectors de DNIe per tal que puguin fer aquesta sol·licitud des de la Secretaria de l'Institut.
Si vostés ja disposen de DNIe i el corresponent lector o bé de certificats digitals i ja en fan un ús habitual, òbviament ja no els caldrà fer aquesta tasca des de l'Institut.

En cas que no facin la sol·licitud electrònica i optin per emplenar la sol·licitud en suport informàtic caldrà presentar el resguard de la sol·licitud enviada per internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne.

En qualsevol dels casos cal disposar d'una adreça de correu electrònic activada.