Curs 2012-13

Recordem que totes les sortides de caràcter pedagògic són d’assistència obligatòria.

En cas de no assistir a la sortida caldrà fer un treball obligatori de l’àrea corresponent.

Les de caràcter més lúdic estan condicionades a una participació superior d’un 60 % de l’alumnat.

L’alumne que conductualment sigui conflictiu podrà ser exempt d’aquestes sortides, segons consideracions de la direcció o bé  de l’equip de tutors del nivell.

A més, l’equip de tutors vetllarà perquè els alumnes que assisteixen a les sortides de caire més lúdic també puguin assistir a les de caire pedagògic, en cas contrari se’ls privarà de l’assistència a les sortides més lúdiques.